Artist: Talya Raz & Lilit Shambon

Exhibition name: Hipodrom

Gallery: Hanina, Tel-Aviv

 
IMG_4555.jpg

Installation view

IMG_4597.jpg

Installation view

IMG_4613.jpg

Installation view

Talya Raz, 2017

Talya Raz, 2017